Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg   w Pile, ul. Młodych 78 , 64-920 Piła, e-mail: sekretariat@pzd.pila.pl, tel. 67/ 349 08 81;
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – Beata Lewandowska, e-mail: iodo@iodopila.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających    z przepisów prawa lub realizacji umowy (na podstawie art. 6  ust. 1 lit. c). Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów prawnych, w szczególności ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy oraz nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) tj. firma prawnicza, informatyczna, ubezpieczeniowa i brokerzy, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód);
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo  ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się  na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe. 
  9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanych w pkt 4 zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 
Administrator Danych Osobowych


 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pile w związku z rekrutacją pracowników Pobierz
Klauzula informacyjna Pobierz