BEZPIECZNI w powiecie pilskim – świecimy (przykładem) na przejściach dla pieszych

O projekcie:


Okres realizacji projektu:  od kwietnia do grudnia 2020 roku
Koszt całkowity: 127 347,00 zł
Kwota dotacji: 100 000,00 zł
Środki własne: 27 347,00 zł
Nazwa celu szczegółowego działania: Bezpieczne przejścia dla pieszych „Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”.  

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poprzez modernizację i doświetlenie przejść oraz  kreowanie właściwych postaw w obszarze bezpieczeństwa zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców powiatu pilskiego.

W ramach projektu zmodernizowane zostaną trzy przejścia dla pieszych znajdujące się w bliskim sąsiedztwie budynków użyteczności publicznej, w stosunku do których od wielu lat docierają do władz Powiatu Pilskiego sygnały od lokalnych społeczności o zagrożeniach w bezpieczeństwie ruchu drogowego, szczególnie dla pieszych.

Przejście przez powiatową nr 1233P w m. Łobżenica – ul. Sikorskiego prowadzące z centrum miasta do szkoły podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej.
Przejście przez powiatową nr 1233P w m. Łobżenica
Uzasadnienie:

Natężenie ruchu drogowego na tym odcinku jest bardzo wysokie z uwagi na dodatkowy ruch pojazdów z DW 242. W pobliżu znajduje się również Urząd Miejski, sklep dyskontowy oraz kościół. Przejście o bardzo dużym ruchu pieszym – przede wszystkim młodzieży w wieku 7-14 lat. Przejście bardzo słabo oświetlone przez pojedynczą latarnią uliczną, która nie znajduje się bezpośrednio nad przejściem.

ODLEGŁOŚĆ OD MIEJSCA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (szkoła): poniżej 300 m.

Przejście przez drogę powiatową nr 1168P w m. Szydłowo
Przejście przez drogę powiatową nr 1168P w m. Szydłowo na wysokości Zespołu Szkół im. J. Korczaka.
Uzasadnienie:

Przejście przez trasę o ruchu tranzytowym. Jest to częsty skrót używany przez kierowców jadących z Piły do Wałcza. Przejście łączy dwa ciągi piesze oraz północną część Szydłowa z w/w szkołą. Przejście bardzo słabo oświetlone latarnią uliczną, która nie zapewnia dostatecznego oświetlenia dla pieszych z niego korzystających.

ODLEGŁOŚĆ OD MIEJSCA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (szkoła): poniżej 300 m.

Przejście w ciągu drogi powiatowej nr 1198P w m. Czajcze przy Szkole Podstawowej w Czajczu.
Przejście w ciągu drogi powiatowej nr 1198P.
Uzasadnienie:

Przejście położone w ciągu planowanego przebiegu obwodnicy północnej Powiatu Pilskiego. Ruch na drodze można zaliczyć do tranzytowego Łobżenica – Wysoka. Przejście zlokalizowane przy Szkole Podstawowej w Czajczu. Przedmiotowe przejście stanowi jedyne połączenie pomiędzy Szkołą a terenami zabudowanymi w m. Czajcze. W okolicy znajduje się również przystanek PKS wraz z zatoką autobusową. Przejście bardzo słabo oświetlone latarnią uliczną, która nie zapewnia dostatecznego oświetlenia pieszych korzystających z przejścia.

ODLEGŁOŚĆ OD MIEJSCA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (szkoła): poniżej 300 m.

Uzupełnieniem planowanych działań ma być kampania informacyjno-edukacyjna adresowana do:

  • dzieci i młodzieży (spotkania w szkołach, happeningi uliczne),
  • seniorów (pogadanki nt. bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych w Klubach Seniora),
  • dorosłych mieszkańców gmin powiatu pilskiego, w tym kierowców (tematyka bezpieczeństwa pieszych na spotkaniach sołeckich).

Z uwagi na sytuację epidemiczną spotkania bezpośrednie zastąpiono produkcjami filmowymi o tej tematyce adresowanymi do dzieci i dorosłych. Materiały dostępne będą dla osób słabo i niesłyszących (tłumaczone na język migowy, z napisami).

Film edukacyjny adresowany do osób dorosłych
Film edukacyjny adresowany do dzieci

Na profilu projektu, stronach internetowych Partnerów oraz w miejscowościach powiatu pilskiego pojawią się grafiki i plakaty prezentujące bezpieczne zachowania w obrębie i na przejściach dla pieszych.

Świećmy przykładem
Partnerzy projektu:
  1. Powiatowy Zarząd Dróg w Pile,
  2. Komenda Powiatowa Policji w Pile, 
  3. Gmina Łobżenica,
  4. Gmina Szydłowo,
  5. Gmina Wysoka,
  6. Stowarzyszenie Słabo i Niesłyszący „Migacze”.

 

W dniu 22 września 2020 roku Wojewoda Wielkopolski zawarł z Powiatem Pilskim porozumienie o przekazaniu dotacji celowej ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” na realizację powyższego przedsięwzięcia. 

Realizacja projektu
Razem bezpieczniej! Łobżenica Czajcze

 W połowie listopada br. wykonano prace inwestycyjne na przejściach dla pieszych w Szydłowie, Łobżenicy i Czajczu przyczyniając się do wzrostu bezpieczeństwa pieszych w miejscowościach objętych wsparciem Programu. 

Szydłowo Łobżenica Czajcze

Powiat Pilski profesjonalnie doświetlił i oznakował 3 przejścia dla pieszych: w Szydłowie, Łobżenicy i Czajcze (gm. Wysoka). Przejścia są bezpieczniejsze dla pieszych, którzy teraz są widoczni na drodze. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu Powiatu Pilskiego „BEZPIECZNI w powiecie pilskim - świecimy (przykładem) na przejściach dla pieszych”, na który Powiat Pilski pozyskał 100 tys. zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z „Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Projekt ten zajął pierwsze miejsce w kraju. - Satysfakcja jest tym większa, że pokonaliśmy ponad 300 wnioskodawców, którzy również o takie środki się ubiegali. Oprócz nas dofinansowanie otrzymało tylko 67 wnioskodawców.  Dzięki pozyskanym środkom, wykonaliśmy trzy miejsca dla pieszych, nowoczesne, zasilane energią słoneczną, a przede wszystkim bezpieczne dla pieszych i wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jestem pewien, że to nie są ostatnie nasze inwestycje tego typu w bezpieczeństwo mieszkańców – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.  

Przejścia w Szydłowie,  Łobżenicy i Czajcze w gm. Wysoka zostały tak samo przebudowane. Nad każdym zamontowano lampę, która oświetla je przez całą noc, a zapala się o zmroku. Zainstalowano także podświetlony znak „przejście dla pieszych” z żółtym światłem ostrzegawczym. Oświetlenie jest energooszczędne - wykorzystano panele fotowoltaiczne i turbinę wiatrową. Szczegóły omawia Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski.

-Nad doświetlonym znakiem „przejście dla pieszych” światło ostrzegawcze pulsuje całą dobę. Rozwiązanie takie pokazuje kierowcom, że zbliżają się do miejsca, w którym należy zachować szczególną ostrożność. Na drodze wymalowano nowe pasy w dwóch kolorach białym i czerwonym. W jezdni umieszczono punktowe elementy odblaskowe, tzw. kocie oczka.

Modernizacja dotyczyła przejść znajdujących się w bliskim sąsiedztwie budynków użyteczności publicznej, zwłaszcza szkół, gdzie jest duży ruch. Pieszych i kierowców. Na przykład w Szydłowie znajduje się nieopodal szkoły podstawowej.

-To miejsce, z którego korzysta wiele osób, zwłaszcza dzieci. Szczególnie w porze jesienno-zimowej, kiedy dni są krótsze, a organizowane są zajęcia pozalekcyjne, z pewnością poprzez zainstalowanie nowoczesnego oświetlenia zwiększy się bezpieczeństwo najmłodszych i pozostałych uczestników ruchu – daje starosta Eligiusz Komarowski.

Inwestycja została zrealizowana dzięki zaangażowaniu również radnych Rady Powiatu w Pile: Kazimierza Wasiaka, przewodniczącego i Ewy Ramusiewicz, reprezentujących okręg Łobżenica-Wysoka z ramienia Porozumienie Samorządowe  w Pile, Magdaleny Zgiep-Porzucek wiceprzewodniczącej rady i oraz radnej Zdzisławy Bosak-Kawa. Zaangażowany był również Marek Kamiński, członek Zarządu Powiatu w Pile - radny z okręgu  Ujście - Szydłowo ze Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe w Pile.

Realizacja inwestycji